Home » Algemene Voorwaarden van Mercateo.nl

Voorwoord

Het bedrijfsmodel van Mercateo combineert een uitgebreid assortiment voor zakelijke en professionele behoeften met elektronische inkoopfuncties (e-procurement). Mercateo heeft geen eigen magazijnen en heeft geen toegang tot de magazijnen en logistiek van haar toeleveranciers. Mercateo geeft bestellingen van de klant door aan zijn toeleveranciers. De leveringen worden als dropshipping rechtstreeks door de toeleverancier naar de klant verstuurd. Het inkoopplatform is in veel landen beschikbaar en wordt geëxploiteerd door de verschillende nationale vestigingen van Mercateo. Het overzicht van de afzonderlijke inkoopplatforms en de nationale entiteiten van Mercateo is te vinden op https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners.

Deze Algemene Voorwaarden zijn verdeeld in een Deel A, dat de voorwaarden voor gebruik van het inkoopplatform Mercateo.nl en de Algemene Voorwaarden voor de contractuele relatie met de Gebruiker/Klant betreft, en een Deel B dat betrekking heeft op de voorwaarden voor de verkoop van de artikelen die worden getoond op het inkoopplatform Mercateo.nl.

A Algemeen deel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B Algemene Verkoopsvoorwaarden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Algemeen deel

1 Onderwerp van de overeenkomst

Mercateo maakt het assortiment van verschillende leveranciers digitaal beschikbaar op een inkoopplatform onder één crediteur. Daarnaast biedt Mercateo de klant ook verschillende modulaire inkoopfunctionaliteiten aan op basis van afzonderlijke dienstbeschrijvingen en/of voorwaarden.

2 Definitie van termen

2.1 “Mercateo” is de nationale entiteit van Mercateo die het inkoopplatform exploiteert voor het gebied waarin de levering plaatsvindt. Het overzicht van de nationale entiteiten van Mercateo en de afzonderlijke inkoopplatforms is te vinden op https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners.

2.2 “Inkoopplatform” is het specifieke, nationale online platform waar de klant bij Mercateo bestellingen kan plaatsen voor zijn zakelijke of professionele behoeften. Het overzicht van de afzonderlijke inkoopplatforms en de nationale entiteiten van Mercateo is te vinden op https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners.

2.3 “Contractueel Gebied” is het gebied waar de nationale vestiging van Mercateo is gevestigd die de overeenkomst uitvoert.

2.4 “Klant’ is iedere onderneming die zich bij het inkoopplatform heeft aangemeld.

2.5 “Onderneming” is een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een personenvennootschap die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, alsook freelancers, overheidsinstanties, publieke instellingen en verenigingen.

2.6 “Leverancier” is de onderneming waar Mercateo de artikelen inkoopt om te voldoen aan de contractuele verplichtingen jegens de klant en die ook de levering aan de klant uitvoert.

2.7 “Gebruiker” is degene die daadwerkelijk gebruik maakt van het inkoopplatform.

2.8 “Partijen” zijn Mercateo, de leverancier en de klant.

2.9 “Derden” is iedereen die niet bij de genoemde partijen hoort.

2.10 “Entiteit van de Onderneming” is iedere juridisch capabele entiteit, persoon of onderneming (steeds een “Onderneming”),
1. die wordt beheerd door een van de partijen of
2. die een van de partijen beheert of
3. die dezelfde onderneming beheert die ook de betreffende partij beheert.
In deze context betekent ‘beheren’ de directe of indirecte uitoefening van meer dan 50% van de stemrechten, dan wel de uitoefening van een contractuele of anderszins vastgelegde bevoegdheid om de bestuursorganen van de onderneming te benoemen.

2.11 “Artikelen” zijn goederen en diensten die Mercateo op het inkoopplatform aanbiedt.

2.12 “Overeenkomst” is iedere verbintenis tussen de partijen die betrekking heeft op het onderwerp van overeenkomst.

3 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1 De contractuele relatie tussen de Partijen wordt uitsluitend bepaald door de versie van de Algemene Voorwaarden die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst, voor zover er geen afwijkende regelingen zijn overeengekomen. De Algemene Voorwaarden kunnen worden opgevraagd en afgedrukt via https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners.

3.2 Tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Leverancier/Klant die niet in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden van Mercateo wordt nu reeds bezwaar aangetekend.

4 Het gebruik van Mercateo

4.1 Door gebruik te maken van het Inkoopplatform stemt Gebruiker/Klant in met deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Als een Gebruiker zich registreert bij Mercateo, sluit hij in naam van de geregistreerde Onderneming een Overeenkomst met Mercateo. De Gebruiker verklaart en verzekert dat hij bevoegd is de Onderneming aan deze Algemene Voorwaarden te binden. Wanneer bij uitzondering een onderneming bij het aangaan van de Overeenkomst niet naar behoren werd vertegenwoordigd, zal deze onderneming de overeenkomst alsnog ten laatste goedkeuren bij de plaatsing van de eerste bestelling via Mercateo.

4.3 De Klant is gerechtigd om onder zijn klantnummer filialen van ondernemingen, die gevestigd zijn in hetzelfde Contractuele Gebied als de Klant, toe te voegen en onderdeel te maken van de overeenkomst tot gebruik Overeenkomst. De Klant verklaart en verzekert dat hij bevoegd is deze ondernemingen aan deze Algemene Voorwaarden te binden.

4.4 De Gebruiker/Klant verzekert dat een derde partij, die hij als dienstverlener inschakelt voor het gebruik van het Inkoopplatform, deze Algemene Voorwaarden en alle overige tussen Gebruiker/Klant en Mercateo overeengekomen contractuele regelingen accepteert en naleeft. De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor iedere handeling of nalatigheid van een derde partij die het gevolg is van een opdracht van de Gebruiker/Klant en die strijdig is met deze Algemene Voorwaarden.

4.5 Als Mercateo na de totstandkoming van de overeenkomst vaststelt dat de Klant geen ondernemer is, maar een particulier, kan Mercateo binnen een gepaste termijn verklaren dat zij de overeenkomst herroepen.

4.6 Natuurlijke personen die handelen als Onderneming of optreden voor ondernemingen, moeten 18 jaar of ouder zijn.

4.7 Mercateo verleent de Gebruiker/Klant voor de duur van de Overeenkomst tot gebruik en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden een beperkt wereldwijd, niet exclusief, gratis, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht voor het gebruik van het Inkoopplatform binnen het kader van het onderwerp van de Overeenkomst.

4.8 De Gebruiker/Klant is zelf verantwoordelijk voor de vereiste technische voorwaarden om toegang te krijgen tot het Inkoopplatform, met name voor wat betreft de gebruikte hardware en software voor besturingssystemen, de verbinding met het internet en de actuele en gebruikelijke browsersoftware. Desgewenst zal Mercateo de Gebruiker/Klant informeren over de huidige systeemeisen.

5 Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 De Gebruiker/Klant verplicht zich ertoe bij het gebruik van het Inkoopplatform niet te handelen in strijd met de geldende wettelijke bepalingen, de Algemene Voorwaarden en eventuele andere contractuele bepalingen.

5.2 De op het Inkoopplatform of bij Derden door Mercateo ter beschikking gestelde inhouden, zoals teksten, grafische voorstellingen, logo’s, afbeeldingen of videoclips, zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechten en databankenrecht. Het gebruik ervan is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden. Zonder de nadrukkelijke toestemming van een rechthebbende mag de Gebruiker/Klant geen geautomatiseerde programma’s, zoals crawling- en extractieprogramma’s gebruiken om wezenlijke onderdelen van het Inkoopplatform of aanbiedingen van filialen van Mercateo of diensten te extraheren voor verder gebruik. Zonder de nadrukkelijke toestemming van een rechthebbende mag de Gebruiker/Klant ook geen eigen database inrichten en/of publiceren die wezenlijke delen van de aanbiedingen, diensten of voorwaarden van het Inkoopplatform inhoudt. Verder mag de Gebruiker/Klant geen wijzigingen, reverse engineering, demontage, reconstructie, of decompilatie uitvoeren met betrekking tot de inhoud van het Inkoopplatform of er kopieën van maken. De bewijslast voor de nodige toestemming van de rechthebbende berust bij de Gebruiker/Klant.

6 Elektronische communicatie, verantwoordelijkheid voor toegangsgegevens

6.1 De Partijen komen overeen dat alle verklaringen met betrekking tot de Overeenkomst kunnen worden gedaan in tekstvorm of in elektronische vorm, tenzij dwingende wettelijke voorschriften een andere vorm van communicatie voorschrijven.

6.2 De gegevens die Mercateo verlangt tijdens de registratie moeten volledig en correct worden vermeld. Als er zich bij de vermelde gegevens wijzigingen voordoen, moet de Gebruiker/Klant zijn klantenaccount onverwijld bijwerken.

6.3 De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn toegangsgegevens voor het Inkoopplatform. De Gebruiker/Klant mag de toegangsgegevens niet doorgeven aan Derden.

6.4 De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor alle handelingen die via het klantaccount worden uitgevoerd en is aansprakelijk volgens de algemene wettelijke bepalingen.

6.5 De Gebruiker/Klant brengt Mercateo onmiddellijk op de hoogte wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegde derde partij kennis heeft genomen van de toegangsgegevens, deze onbevoegd heeft gebruikt of wanneer het vermoeden bestaat dat dit te verwachten is.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Mercateo is niet aansprakelijk voor een beperkte werking of beschikbaarheid van het Inkoopplatform (bijv. bij een storing van het systeem wanneer het platform niet bereikbaar of beschikbaar is of als er gegevens verloren gaan) die niet aan Mercateo te wijten is, met name vanwege redenen die Mercateo niet kan beïnvloeden (bijv. storing of uitval van communicatienetwerken). Mercateo aanvaardt ook geen aansprakelijkheid wanneer deze voorvallen te wijten zijn aan technische of bedrijfstechnische omstandigheden, waarvoor Mercateo verantwoordelijk is maar waarbij de drempel van 99,5% van de jaarlijkse bedrijfsuren niet wordt overschreden. Aangekondigde onderhoudswerkzaamheden buiten de gebruikelijke kantooruren, in het weekeinde en op wettelijke feestdagen gelden niet als uitval. In deze gevallen is een beperkte werking of beschikbaarheid geen gebrekkige prestatie van Mercateo.

7.2 De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van gepaste systemen ter beveiliging van de gegevens. Mercateo is alleen dan aansprakelijk voor het verlies van gegevens als een dergelijk verlies niet had kunnen worden voorkomen door gepaste systemen ter beveiliging van de gegevens van de kant van de Gebruiker/Klant.

7.3 Desondanks is Mercateo volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, veroorzaakt door plichtsverzuim van Mercateo, diens wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

7.4 Daarnaast is Mercateo eveneens aansprakelijk voor overige schades die te wijten zijn aan opzettelijke of grove nalatige schending van de plichten van Mercateo, diens wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

7.5 Als daarentegen de overige schades te wijten zijn aan een eenvoudige nalatigheid, blijft de aansprakelijkheid van Mercateo bij een wezenlijke schending van een contractuele verplichting qua hoogte beperkt tot de schade die voor de Overeenkomst als voorspelbaar en kenmerkend geldt, in totaal echter niet meer dan € 5.000.000 per jaar. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst waarop een Onderneming vertrouwt en ook mag vertrouwen en waarbij een schending het bereiken van het doel van de Overeenkomst in gevaar brengt. Mercateo is niet aansprakelijk voor geleden verliezen.

7.6 De hierboven genoemde bepalingen gelden in gelijke mate voor de nationale entiteiten van Mercateo.

7.7 De aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid, frauduleuze bedoelingen en/of garantie blijft onverlet.

8 Embargobepalingen

8.1 Noch de Gebruiker/Klant, noch Entiteiten waarmee hij contacten onderhoudt dan wel financiële instellingen zijn onderworpen aan sancties, wordt/worden vermeld op een lijst met verboden personen, personen of ondernemingen met beperkte handelingsbevoegdheid, zijn het eigendom of vallen onder het beheer van een persoon die op een dergelijke lijst voorkomt, met name niet op de sanctielijsten van de Verenigde Naties, de Europese Unie of haar lidstaten of op lijsten van de regering van de Verenigde Staten van Amerika waarop verboden producten en personen of personen met beperkte handelingsbevoegdheid vermeld staan.

8.2 De wettelijke transacties van Gebruiker/Klant die via het Inkoopplatform worden afgewikkeld, met inbegrip van het kapitaal- en betalingsverkeer, worden niet beïnvloed door de embargomaatregelen.

8.3 Als er niet voldaan is aan deze voorwaarden, is het gebruik van het Inkoopplatform door Gebruiker/Klant uitgesloten en Mercateo is gerechtigd tot buitengewone opzegging van de Overeenkomst en het niet uitvoeren van de bestelling.

9 Privacybescherming

De Gebruiker/Klant verzekert binnen zijn eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening de aanwending van de toepasselijke nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en daarnaast ook eventueel uitgevaardigde aanvullende voorschriften. De wijze waarop Mercateo persoonsgegevens verwerkt en de omvang van de verwerking is geregeld in de Privacyverklaring die kan worden opgevraagd en afgedrukt via https://www.mercateo.be/corporate/privacy-en-veiligheid.

10 Vertrouwelijkheid

10.1 Als “Vertrouwelijke Informatie” gelden alle inlichtingen en stukken van de andere Partijen haar Entiteiten die zijn gekenmerkt als vertrouwelijk of, die onder de gegeven omstandigheden als vertrouwelijk moeten worden beschouwd, met name informatie over bedrijfsprocessen, zakelijke betrekkingen en knowhow.

10.2 De Partijen komen overeen stilzwijgen te bewaren over Vertrouwelijke Informatie.

10.3 Deze verplichting is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie,
1. die bij de partij of diens Entiteiten reeds aantoonbaar bekend was bij het afsluiten van de overeenkomst met de andere partij of waarvan kennis is genomen via Derden zonder schending van een Overeenkomst tot vertrouwelijkheid, wettelijke voorschriften of overheidsregels;
2. die bij het afsluiten van de Overeenkomst met de andere partij publiekelijk bekend zijn of daarna publiek werden gemaakt, voor zover dit niet berust op een schending van de Overeenkomst met de andere partij;
3. die wordt medegedeeld aan entiteiten, medewerkers of gevolmachtigde vertegenwoordigers van de andere partij, voor zover deze kennis moeten hebben van de informatie om de overeenkomst met de andere partij te kunnen uitvoeren. De personen die deze informatie ontvangen moeten in gelijke mate verplicht worden tot vertrouwelijkheid;
4. die vanwege wettelijke verplichtingen of op aanwijzing van een rechterlijke instantie of een overheidsdienst openbaar moet worden gemaakt. Voor zover toelaatbaar en mogelijk moet de bekendmakende partij, de andere partij vooraf hierover informeren en haar in staat stellen bezwaar aan te tekenen tegen deze openbaring;
5. die door werknemers van de bekendmakende partij aan de relevante autoriteiten wordt bekendgemaakt bij de vervulling of uitoefening van de rechten die zijn neergelegd in de nalevingsrichtlijnen en/of wettelijke voorschriften.
De bewijslast berust bij de partij die zich op deze uitzondering beroept.

11 Bevoegde rechtbank, rechtskeuze en taal

11.1 De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen de Partijen en de totstandkoming en de geldigheid daarvan, is de statutaire zetel van Mercateo, indien de Gebruiker/Klant een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2 De Overeenkomst, in het bijzonder de totstandkoming, werkzaamheid, vorm, uitvoering, beëindiging en afwikkeling is onderworpen aan het recht dat geldt op de statutaire plaats van vestiging van Mercateo. Het VN-kooprecht is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor eenzijdige rechtshandelingen of handelingen die vergelijkbaar zijn met handelingen die verband houden met de Overeenkomst.

11.3 De taal die wordt gebezigd in de Overeenkomst is de nationale taal die wordt gebruikt op de statutaire plaats van vestiging van Mercateo.

12 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Klant ontvangt informatie over redelijke wijzigingen van niet-wezenlijke onderdelen van deze Algemene Voorwaarden. De wijzigingen worden beschouwd als toegestaan wanneer de Gebruiker/Klant na het van kracht worden van de wijzigingen gebruik blijft maken van het Inkoopplatform en de Overeenkomst niet opzegt. Mercateo zal in de mededeling in het bijzonder op deze gevolgen wijzen. Mercateo zal deze wijzigingen uitsluitend om dringende redenen uitvoeren, in het bijzonder vanwege technische ontwikkelingen, veranderingen in de rechtspraak of om andere gelijkwaardige redenen.

B Algemene Verkoopsvoorwaarden

1 Afsluiting van de Overeenkomst

1.1 De bestelling van de klant is een aanbod aan Mercateo voor de afsluiting van een koopovereenkomst tegen de voorwaarden die in de bestelling worden vermeld.

1.2 Mercateo bevestigt de bestelling zodra de bestelling is ontvangen. Deze bestelling betekent echter nog niet dat de overeenkomst is geaccepteerd.

1.3 De overeenkomst komt tot stand
1. door een uitdrukkelijke acceptatie van Mercateo, voor zover Mercateo een dergelijke verklaring van acceptatie met de klant is overeengekomen,
of
2. door de ontvangst van een factuur, ten laatste wanneer de bestelde artikelen worden verstuurd.

1.4 In het geval van een gedeeltelijke levering heeft de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend betrekking op het verstuurde deel van de bestelling.

2 Informatie over de artikelen

2.1 De afbeeldingen die op het Inkoopplatform worden getoond, zijn niet bindend en bieden geen garantie omtrent de kwaliteit van de getoonde artikelen.

2.2 De op het Inkoopplatform vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij deze uitdrukkelijk als inclusief BTW worden aangeduid.

2.3 Mocht er sprake zijn van een foutieve prijsstelling of een niet onbelangrijke foutieve artikelomschrijving van artikelen die op het Inkoopplatform worden getoond, zijn zowel Mercateo als ook de Klant gerechtigd de overeenkomst te herroepen, ongeacht een eventueel bestaand wettelijk recht op betwisting. De betreffende partij moet deze herroeping onverwijld kenbaar maken nadat zij kennis heeft genomen van de reden voor de herroeping. In geval van herroeping is het indienen van eventuele schadeclaims uitgesloten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

3 Voorbehoud van leverbaarheid

3.1 De levertijden en beschikbaarheid die op het Inkoopplatform worden aangegeven, berusten op informatie verstrekt door de Leveranciers van Mercateo en hebben betrekking op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Het is vrijblijvende informatie over de te verwachten levertijd en beschikbaarheid.

3.2 Mercateo informeert de Klant onverwijld wanneer er zich bij de levering van een artikel vertraging voordoet. In dit geval kan de Klant de overeenkomst opzeggen, of is niet meer aan de bestelling gebonden, tenzij hij heeft ingestemd met de vertraagde levering.

3.3 Mercateo informeert de Klant onverwijld wanneer een artikel niet beschikbaar is. In dit geval kunnen zowel Mercateo als ook de Klant terugtreden van de overeenkomst of zijn niet langer gebonden aan de bestelling. Dit geldt voor Mercateo alleen dan wanneer Mercateo niet aansprakelijk kan worden gesteld als een artikel niet beschikbaar is.

3.4 In geval van herroeping is krachtens dit onderdeel het indienen van eventuele schadeclaims uitgesloten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

4 Recht van retour

4.1 Het recht van retour van bepaalde artikelen is alleen dan van kracht indien bij de beschrijving van de artikelen de mogelijkheid van teruggave wordt geboden. De voorwaarden voor teruggave zijn opgenomen in de beschrijving van het artikel. Uitgesloten is teruggave op grond van wettelijke bepalingen of overige contractuele eisen die de Klant verder onbeperkt ter beschikking staan.

4.2 De Klant draagt het risico van tenietgaan en verlies van kwaliteit van het artikel dat hij retourneert tot het moment van overdracht van het artikel aan een leveringspartner die door Mercateo is aangewezen.

4.3 Als een Klant een ontvangen artikel wil retourneren, kan hij gebruik maken van het online formulier voor retourzendingen en schademeldingen in het bestelarchief. Mercateo controleert of er sprake is van een recht van retour.

4.4 De acceptatie van een geretourneerd artikel door Mercateo leidt niet tot acceptatie van het recht van retour van de Klant.

5 Leveringsvoorwaarden

5.1 Het m marktplaatsmodel van Mercateo houdt in dat deelleveringen inherent zijn aan het systeem. De Klant verklaart in te stemmen met deelleveringen, tenzij de Klant kan aantonen dat deelleveringen voor hem economisch gezien niet interessant zijn. In dit geval kan de Klant terugtreden van de Overeenkomst.

5.2 De kosten van verzending van de artikelen verschillen per Leverancier. De actuele kosten worden per afzonderlijke Leverancier in het winkelmandje getoond. De bestelde artikelen worden door de uitvoerende Leverancier verstuurd met een bezorgdienst van zijn keuze.

5.3 De aflevering wordt uitgevoerd conform Incoterms 2020 DPU (geleverd ter bestemming en gelost), waarbij de plaats van bestemming het afleveradres op het vasteland is dat de koper heeft opgegeven, voor zover er geen sprake is van een afwijkende afleverinstructie van de Leverancier. Anders dan vastgelegd in Incoterms 2020 DPU zijn alle kosten voor het vervoer van de artikelen naar de genoemde bestemming, inclusief de kosten van het lossen, voor rekening van de Klant.

5.4 In het geval van een aflevering op een eiland, kunnen er bijkomende kosten ontstaan die voor rekening van de koper zijn. De hoogte van de daadwerkelijke kosten moet worden afgestemd met de klantenservice van Mercateo.

5.5 Onder bepaalde omstandigheden kunnen artikelen die door Mercateo worden gedistribueerd onderworpen zijn aan de exportcontrolevoorschriften van de Europese Unie, de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie en/of de Verenigde Staten. De Klant zelf is verantwoordelijk voor de naleving van de exportcontrolevoorschriften. De naleving van de exportcontrolevoorschriften houdt in dat de klant geen artikelen die hij van Mercateo betrokken heeft rechtstreeks of indirect verkoopt of levert aan landen wanneer dit een inbreuk betekent op de bovengenoemde exportcontrolevoorschriften. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant zich te informeren over de geldende exportcontrolevoorschriften. Mercateo kan alleen de naleving garanderen van de relevante bepalingen in net oorspronkelijk gekozen contractuele gebied van de overeenkomst.

5.6 Mercateo is niet verplicht een leveranciers- of langlopende leveranciersverklaring af te geven aan de klant.

6 Factuur en betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt facturering in elektronische vorm plaats. De Klant verklaart in te stemmen met het elektronisch toesturen van de factuur.

6.2 Een door Mercateo uitgevoerde controle van de kredietwaardigheid kan in enkele gevallen ertoe leiden dat de levering alleen tegen vooruitbetaling plaatsvindt. In dit geval heeft Mercateo het recht af te zien van levering tot het verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling is voldaan.

6.3 Betalingsverzoeken zijn onmiddellijk na facturatie zonder aftrek verschuldigd, tenzij Mercateo en de Klant schriftelijk anders overeengekomen zijn.

6.4 In het geval van betalingsachterstand zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar inclusief die, waarvoor Mercateo een betalingstermijn aan de Klant heeft toegekend.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het geleverde artikel blijft het eigendom van Mercateo tot de volledige betaling van de aankoopprijs is voldaan.

7.2 De Klant is niet gerechtigd de goederen, waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, te verpanden, in onderpand te geven of andere zekerheidsrechten aan derden te verlenen. Indien een Derde toch rechten op de goederen verwerft, draagt de Klant nu reeds alle rechten die hij hieraan ontleent over aan Mercateo. Mercateo aanvaardt deze overdracht. De Klant is verplicht Mercateo te informeren indien er sprake is van verpanding, in beslagneming of een andere beschikking van Derden.

7.3 De Klant heeft het recht de artikelen als onderdeel van een normale gang van zaken te verwerken en/of te verkopen. Bij verkoop draagt de Klant op het moment van de bestelling de vorderingen die uit de wederverkoop ontstaan en alle andere vorderingen die in de plaats komen van het artikel of anderszins ontstaan over aan Mercateo ter hoogte van de waarde van het artikel. Mercateo aanvaardt deze overdracht.

7.4 Het voorbehouden eigendom of de vordering wordt door Mercateo vrijgegeven voor zover de realiseerbare waarde de hoogte van de verzekerde vordering jegens de klant met meer dan 10% overschrijdt.

8 Controleplicht en melding van gebreken

8.1 De Klant moet onmiddellijk na levering het artikel controleren, voor zover dit deel uitmaakt van de gebruikelijke gang van zaken. Als er sprake is van gebreken, moeten deze onmiddellijk, maar niet later dan vijf werkdagen na ontvangst, aan Mercateo worden gemeld.

8.2 Als de Klant een gebrek niet tijdig meldt, wordt het artikel geacht te zijn geaccepteerd, tenzij het een gebrek is dat bij controle niet vast te stellen was.

8.3 Als een dergelijk gebrek op een later tijdstip blijkt, moet dit onmiddellijk na vaststelling worden gemeld door de Klant, zo niet wordt het artikel, ondanks het gebrek, als geaccepteerd beschouwd.

8.4 Voor het behoud van de rechten van de Klant is de tijdige verzending van de melding van het gebrek voldoende. Voor de melding aan Mercateo kan de Klant gebruik maken van het online formulier voor retourzendingen en de melding van klachten in het bestelarchief.

8.5 Indien Mercateo het gebrek te kwader trouw heeft verzwegen, kan Mercateo geen beroep doen op deze bepalingen.

9 Garantie

9.1 De aanspraak op garantie vanwege gebreken van het verkochte artikel vervalt één jaar na de levering van het artikel, voor zover de leverancier Mercateo geen langere garantietermijn heeft verleend. In dit geval geldt de garantietermijn die voor de Klant gunstiger is. Als Mercateo het gebrek aan het artikel te kwader trouw heeft verzwegen, is de wettelijke garantieperiode van kracht.

9.2 Als het artikel gebreken vertoont, zal Mercateo naar eigen keuze handelen
1. door het gebrek te verhelpen door reparatie
of
2. door het geleverde en defecte artikel om te ruilen voor een deugdelijk artikel.
Als Mercateo bij wijze van herstel de klant een deugdelijk artikel levert, kan Mercateo terugzending van het defecte artikel verlangen.

9.3 Als twee pogingen tot herstel binnen een gepaste termijn niet tot succes voeren, heeft de klant het recht de overeenkomst te herroepen of een verlaging van de koopprijs te bedingen. Andere aanspraken van de Klant zijn uitgesloten.

9.4 Dit laat garantieclaims, met name schadeclaims conform de wettelijke voorwaarden onverlet.

9.5 De acceptatie door Mercateo van een artikel dat de Klant heeft teruggestuurd, betekent niet dat de garantieclaim van de klant automatisch wordt geaccepteerd. Mercateo controleert of er sprake is van een garantieclaim.

9.6 De onafhankelijke garantiebeloften van fabrikant of Leverancier van het geleverde artikel blijven onverlet.

9.7 Voordat de Klant gebruik maakt van zijn recht op garantie, heeft hij de mogelijkheid contact op te nemen met de klantenservice van Mercateo ter afstemming van de te volgen procedure en om een vlotte afhandeling van de garantieclaim mogelijk te maken.