Home » Algemene Voorwaarden van Mercateo Nederland B.V.

§ 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
§ 2 Contractspartner
§ 3 Totstandkoming van een overeenkomst
§ 4 Informatie in de catalogus
§ 5 Recht van retour
§ 6 Beschikbaarheidsvoorbehoud
§ 7 Aflevering en betaling
§ 8 Verzuim
§ 9 Eigendomsvoorbehoud
§ 10 Plaats van uitvoering en overgang van risico
§ 11 Verrekening en opschortingsrechten
§ 12 Verplichting tot kennisgeving van gebreken, garantiebepalingen
§ 13 Aansprakelijkheid
§ 14 Gratis waardebonnen
§ 15 Rechtskeuze
§ 16 Schriftelijke vorm
§ 17 Forumkeuze
§ 18 Slotbepaling

§ 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Op de overeenkomst tussen Mercateo.nl (“Mercateo”) en de klant zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Mercateo Nederland B.V. van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

1.2 In individuele gevallen gelden, naast deze Algemene Voorwaarden, separate voorwaarden van Mercateo of van een bedrijf waarmee Mercateo samenwerkt. Naar zulke separate voorwaarden zal specifiek worden verwezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden van de klant zijn ook niet toepasselijk indien Mercateo nalaat te reageren op of nalaat nadrukkelijk bezwaar te maken tegen toepasselijkverklaring van voorwaarden van de klant, door een verwijzing op briefpapier, leveringsdocumenten of andere geschriften van de klant.

1.4 Ook de uitvoering van de overeengekomen prestatie of de onvoorwaardelijke aanvaarding van de prestatie dan wel de betaling kunnen niet als instemming met de voorwaarden van klant worden beschouwd.

§ 2 Contractspartner

2.1 Mercateo biedt haar zaken en diensten (haar producten) uitsluitend aan ondernemers in de zin van de artikelen 1 en 5 Handelsregisterwet 2007 aan.

2.2 Indien Mercateo na het sluiten van de overeenkomst ontdekt dat een klant geen ondernemer is in de zin van artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden, is Mercateo gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn te ontbinden.

§ 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Mercateo en de klant komt tot stand door de aanvaarding door Mercateo van een aanbod van de klant met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden.

3.2 Ingevolge artikel 6: 227b lid 6 Burgerlijk Wetboek (“BW”) is artikel 6: 227b lid 1 BW niet van toepassing.

3.3 De door Mercateo in de online-catalogus aangeboden diensten vormen een uitnodiging van Mercateo aan de klant tot indiening van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst van koop en verkoop.

3.4 De bestelling van de klant is het aanbod aan Mercateo tot het sluiten van een overeenkomst van koop en verkoop op de voorwaarden zoals vermeld in de bestelling.

3.5 De bevestiging van Mercateo dat de bestelling is ontvangen, houdt géén aanvaarding van het aanbod van de klant in.

3.6 De overeenkomst komt (pas) tot stand door de uitdrukkelijke verklaring door Mercateo van aanvaarding van het aanbod jegens de klant en, bij gebreke van bedoelde verklaring, door scheiding van de zaken met het doel deze uit te leveren aan de vervoerder en uiterlijk door de overdracht van de zaken aan de vervoerder.

§ 4 Informatie in de catalogus

4.1 Bepaalde productgegevens in de online catalogus (zoals afbeeldingen, levertijden en prijzen) zijn niet bindend en vormen geen bindende omschrijving van de eigenschappen van het product.

4.2 De in de online catalogus vermelde gegevens over levertijden en beschikbaarheid zijn gebaseerd op gegevens die worden verstrekt door toeleveranciers van Mercateo en betreffen de werkdagen maandag tot en met vrijdag. De vermeldingen in de online catalogus zijn niet-bindende mededelingen over geschatte levertijden en beschikbaarheid.

4.3 De in de catalogus vermelde prijzen zijn nettoprijzen, te verhogen met het betreffende BTW- tarief, tenzij bij prijzen in de catalogus nadrukkelijk wordt vermeld dat het bruto prijzen betreft.

4.4 Indien een in de online catalogus vermelde prijs foutief blijkt te zijn, is Mercateo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd enig wettelijk recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een verklaring van ontbinding wordt gedaan onmiddellijk nadat Mercateo kennis heeft genomen van de reden voor de ontbinding.

§ 5 Recht van retour

5.1 Retournering (aanvaarding of inruil van geretourneerde producten) die niet gebaseerd is op een wettelijk en/of contractueel overeengekomen recht is uitgesloten. Indien voor bepaalde zaken afspraken zijn gemaakt over recht op retournering of over de juridische gevolgen van retournering, prevaleren deze boven deze Algemene Voorwaarden.

5.2 In geval van retournering zijn de verzendkosten voor de aflevering voor de klant, alsmede de kosten van het terugzenden, zoals expeditiekosten en servicevergoedingen van Mercateo, tenzij retournering wegens ontbinding plaatsvindt. Het risico van het tenietgaan van de zaken en een verslechtering van de door de klant geretourneerde zaken is voor rekening van de klant tot hij de zaken aan Mercateo heeft overgedragen. De zaken worden geacht te zijn overgedragen zodra zij in het depot van de persoon zijn aangekomen die door Mercateo tot de acceptatie van de retourzending is gemachtigd.

5.3 Voordat de klant zijn recht van herroeping uitoefent, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Mercateo om overeenstemming te bereiken over de verdere procedure en een gezwinde afhandeling van de retourprocedure. Hiervoor staat het online-formulier voor vragen over retourzendingen en klachten ter beschikking via het bestelarchief van de klant. Het aannemen van de teruggezonden zaken door Mercateo mag niet worden beschouwd als de acceptatie van de wens van de klant tot retournering.

§ 6 Beschikbaarheidsvoorbehoud

6.1 Mocht Mercateo na het sluiten van de overeenkomst van koop en verkoop van de leverancier vernemen dat de levertijden afwijken van de niet-bindende levertijden die vermeld staan in de online-catalogus, dan dient Mercateo de klant hierover onverwijld te informeren. Mercateo zal de klant wederom onverwijld informeren indien ook aan een volgende opgegeven niet-bindende (geschatte) levertijd niet kan worden voldaan.

6.2 Mercateo zal de klant onverwijld informeren indien Mercateo na het sluiten van de overeenkomst verneemt dat de zaken niet beschikbaar zijn. Indien bedoelde niet-beschikbaarheid te wijten is aan omstandigheden waarvoor Mercateo niet verantwoordelijk is, is Mercateo gerechtigd de overeenkomst, binnen een redelijke termijn nadat Mercateo van bedoelde niet-beschikbaarheid kennisnam, te ontbinden. Als alternatief kan Mercateo de klant aanbieden om in plaats van de oorspronkelijke zaken, zaken af te leveren die qua type en kwaliteit vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke zaken. Indien de klant niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van dit aanbod instemt met een dergelijke wijziging van de overeenkomst, is Mercateo gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn te ontbinden. In geval van ontbinding zal Mercateo onverwijld overgaan tot terugbetaling van hetgeen door de klant betaald is voor de niet-ontvangen zaken.

§ 7 Aflevering en betaling

7.1 De zaken zullen worden afgeleverd in de verpakkingseenheden zoals deze in de online-catalogus zijn vermeld. Technische wijzigingen en wijzigingen ten aanzien van vorm, kleur en gewicht zijn voorbehouden binnen redelijke grenzen en binnen de normale grenzen van de betreffende sector.

7.2 Mercateo verzorgt uitsluitend leveringen aan afleveradressen in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

7.3 Langere aflevertermijnen kunnen in bepaalde gevallen voorkomen door oorzaken die niet of niet voldoende kunnen worden beïnvloed door Mercateo of de leverancier (zogenoemde gevallen van overmacht (bijvoorbeeld de invloed van weersomstandigheden)). Mercateo informeert de klant zodra Mercateo in een dergelijk geval verneemt dat de aflevering waarschijnlijk vertraging zal oplopen.

7.4 Deelleveringen zijn toegestaan.

7.5 De afleveringsdocumenten worden samen met de zaken afgeleverd. Facturering wordt separaat afgehandeld via de post of in elektronische vorm.

7.6 De kosten voor verzending van de zaken variëren per leverancier. De werkelijke kosten worden in de winkelwagen afzonderlijk per leverancier vermeld. De bestelde zaken worden verzonden via de pakketdienst die geselecteerd is door de leverancier die de aflevering uitvoert. Sommige leveranciers en vervoerders brengen een extra vergoeding in rekening voor afleveringen uitgevoerd op Europese eilanden zoals bijvoorbeeld de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland of Schiermonnikoog. Er worden geen afleveringen uitgevoerd op niet-Europese eilanden zoals bijvoorbeeld Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. In geval van aflevering op een eiland en/of in geval een obstakel overwonnen dient te worden, bijvoorbeeld een gat of een niveauverschil, met name een trap, tussen de werkelijke plaats waar de zaken worden uitgeladen en de werkelijke plaats waar de zaken dienen te worden geïnstalleerd, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Mercateo om overeenstemming te bereiken over de specifieke aflevering en over de kosten die in dat specifieke geval gemaakt dienen te worden. Indien de klant nalaat dit te doen voordat hij de bestelling plaatst, behoudt Mercateo zich het recht voor om vervolgens eventuele daarbij extra gemaakte kosten te factureren.

7.7 Mercateo biedt in principe de mogelijkheid tot meerdere betaalwijzen. De aan de klant geboden betaalwijzen staan vermeld op het platform van Mercateo. De klant kan de door hem gewenste betaalwijze tijdens de besteltransactie selecteren. Aanvaarding door Mercateo van de door de klant geselecteerde betaalwijze geschiedt onder voorbehoud van een positieve controle van de kredietwaardigheid van de klant. Mercateo is gerechtigd om voorafgaand aan de aflevering de kredietwaardigheid van de klant te controleren met behulp van informatiediensten zoals Creditsafe of andere informatiediensten actief in Nederland of in het land waar de klant zakelijk is gevestigd. Indien de controle van de kredietwaardigheid niet positief uitvalt, is Mercateo gerechtigd om aflevering aan de klant slechts tegen vooruitbetaling te laten uitvoeren. Mercateo zal de klant hierover onverwijld informeren. In geval van betaling voorafgaand aan de aflevering wordt acceptatie van wissels uitgesloten.

7.8 Hetgeen de klant aan Mercateo dient te betalen, is onmiddellijk na facturering, zonder enige korting, verschuldigd, tenzij partijen in een bepaald geval schriftelijk anders zijn overeengekomen. In geval de klant zijn betaling uitvoert vanuit een ander land dan Nederland draagt hij alle eventuele kosten inzake het overmaken van het volledige verschuldigde bedrag naar de rekening van Mercateo. De klant draagt bovendien alle eventuele kosten die Mercateo in rekening worden gebracht bij ongerechtvaardigd niet betalen van hetgeen verschuldigd is en/of faillissement van de klant.

§ 8 Verzuim

8.1 In geval van verzuim is Mercateo gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van een percentage van 7 punten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank.

8.2 Mercateo is conform artikel 6:119a BW gerechtigd vertragingsrente vanaf de vervaldatum van de factuur in rekening te brengen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Mercateo blijft eigenaar van de geleverde zaken totdat al haar vorderingen krachtens enige tussen Mercateo en de klant gesloten overeenkomst geheel zijn voldaan.

9.2 De klant is niet gerechtigd tot het verpanden van de zaken onder eigendomsvoorbehoud, deze als zekerheid te cederen of derden enige andere zekerheidsrechten ten aanzien ervan te verlenen. In geval een derde toch rechten op bedoelde zaken verwerft, cedeert de klant reeds nu aan Mercateo alle vervolgrechten die hij daarbij mocht verwerven. Mercateo aanvaardt de bedoelde cessie. De klant is gehouden Mercateo onverwijld te informeren indien zaken zijn verpand, in beslag zijn genomen of indien door enige derde hierover anderszins is beschikt.

9.3 Indien de waarde van de zaken waar het eigendomsvoorbehoud op rust meer bedraagt dan 20% van de vordering, dient Mercateo het eigendomsvoorbehoud op te heffen op de zaken voor zover de waarde ervan de 20% van de vordering van Mercateo te boven gaat.

9.4 In geval van een rekening-courant dienen de zekerheden ter zekerheid van de vordering van Mercateo uit hoofde van de lopende rekening (het saldo).

§ 10 Plaats van uitvoering en overgang van risico

10.1 Plaats van uitvoering ten aanzien van de afleveringsverplichting van Mercateo is de locatie van de opslagloods vanwaar verzending van de bestelde producten plaatsvindt.

10.2 Het risico gaat over op de koper na aflevering van de verkochte zaak aan de vervoerder op de plaats van uitvoering. Het door de koper niet aanvaarden van de levering heeft geen invloed op de overgang van het risico.

§ 11 Verrekening en opschortingsrechten

11.1 De klant kan alleen overgaan tot verrekening van vorderingen die schriftelijk door Mercateo rechtmatig en definitief zijn vastgesteld, gereed liggen ter erkenning, of zijn erkend. In elk ander geval is verrekening door de klant uitgesloten.

11.2 De klant is uitsluitend gerechtigd de nakoming van een verplichting op te schorten indien Mercateo een daartegenover staande verplichting uit hoofde van dezelfde overeenkomst niet nakomt.

§ 12 Verplichting tot kennisgeving van gebreken, garantiebepalingen

12.1 Klanten zijn gehouden de afgeleverde zaken zo spoedig mogelijk na aflevering te inspecteren en gebreken onverwijld aan Mercateo te melden. Om met Mercateo in contact te treden over een gebrek kan gebruik worden gemaakt van het online-formulier van Mercateo voor retourneringen en klachten in het bestelarchief.

12.2 De garantietermijn betreft een periode van één jaar na aflevering van de zaken. Dit geldt niet indien Mercateo het gebrek op bedrieglijke wijze heeft verhuld.

12.3 Indien de garantiebepalingen met succes worden ingeroepen zal Mercateo naar eigen inzicht (i) het gebrek opheffen door dit te herstellen of (ii) de afgeleverde, gebrekkige zaken inruilen tegen zaken die vrij van gebreken zijn.

12.4 Indien twee herstelpogingen binnen een van toepassing zijnde redelijke termijn zonder succes blijven, is de klant gerechtigd tot het verlagen van de koopsom of tot ontbinding van de overeenkomst. Alle andere vorderingen van de klant worden uitgesloten.

12.5 Voordat de klant zijn recht op het inroepen van garantiebepalingen uitoefent, dient hij in contact te treden met de klantenservice van Mercateo om overeenstemming te bereiken over de specifieke procedure en om een spoedige uitvoering van de garantieprocedure te bewerkstelligen. Hiervoor kan de klant het online-formulier van Mercateo voor retourneringen en klachten gebruiken in het bestelarchief via bestelarchief. Het terugzenden van de zaken en de ontvangst daarvan door Mercateo betekent niet automatisch dat Mercateo het beroep op de garantiebepalingen erkent.

§ 13 Aansprakelijkheid

13.1 Mercateo is volledig aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door overlijden of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid indien deze het gevolg is van het verzaken van een plicht door Mercateo of door een wettelijke vertegenwoordiger van Mercateo. Mercateo is ook aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van opzettelijke plichtsverzaking of plichtsverzaking wegens grove schuld door Mercateo of door wettelijke vertegenwoordigers van Mercateo. Indien schade het gevolg is van eenvoudige nalatigheid, dan is Mercateo, in geval van verzaking van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een verplichting uit een wederkerige verhouding, waarvan de voldoening een absolute voorwaarde is voor correcte uitvoering van de overeenkomst en de vervulling waarvan door de klant wordt verwacht en waarop deze recht heeft), aansprakelijk voor elke schade die typisch bij dit soort overeenkomsten hoort en die redelijkerwijs voorspelbaar was bij het aangaan van de overeenkomst en over het algemeen overeenkomt met de koopsom van de bestelde zaken.

13.2 Alle verdergaande aansprakelijkheid, met name aansprakelijkheid voor schade door onjuist gebruik van de zaken of schade door overmacht, wordt uitgesloten. Deze uitsluiting laat onverlet de aansprakelijkheid op grond van de artikelen 6:185-193 BW en de aansprakelijkheid voor bedrieglijke handelingen en/of garantie.

13.3 Deze voorwaarden inzake aansprakelijkheid gelden dienovereenkomstig voor alle bedrijfsorganen en/of werknemers van Mercateo.

§ 14 Gratis waardebonnen

14.1 De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van waardebonnen van Mercateo die de klant van Mercateo heeft ontvangen ter betaling van bestellingen zonder dat een compensatie is betaald.

14.2 Per klant en bestelling kan slechts één waardebon worden aangewend. Waardebonnen mogen niet worden aangewend voor aankopen die verband houden met Mercateo’s distributieactiviteiten. Aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

14.3 Het bedrag van een waardebon is inclusief de wettelijk bepaalde BTW.

14.4 Indien de waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de waardebon, is de klant niet gerechtigd tot uitbetaling van het verschil of creditering van zijn rekening. Het verschil tussen de twee waarden vervalt.

14.5 Tijdens de bestelprocedure wordt de waarde van de waardebon op pro rata basis verdeeld over alle artikelen naar de waarde van de onderscheiden artikelen. Verzendkosten kunnen niet met de waarde van een waardebon worden verrekend. De waarde van de waardebon wordt apart in de factuur vermeld en het factuurtotaal wordt dienovereenkomstig verlaagd. De klant mag niet eigenhandig het factuurtotaal met de waarde van de waardebon verminderen.

14.6 Waardebonnen worden alleen voor online bestellingen geaccepteerd. Compensatie van de waarde van de waardebon na afronding van een online bestelling wordt uitgesloten. Indien de waarde van de waardebon niet in de winkelwagen wordt getoond, dient de klant voordat hij de bestelling plaatst contact op te nemen met de klantenservice van Mercateo via het telefoonnummer en hierover opheldering te vragen. Laat de klant dit na, dan is de klant niet gerechtigd tot de waarde van die waardebon in verband met die bestelling.

§ 15 Rechtskeuze

15 De overeenkomsten tussen Mercateo en de klant worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

§ 16 Schriftelijke vorm

16.1 Alle overeenkomsten tussen partijen moeten om geldig te zijn op schrift zijn gesteld.

16.2 Alle mondelinge overeenkomsten moeten, om geldig te zijn, door beide partijen schriftelijk bevestigd zijn.

16.3 Elke wijziging van de overeenkomst of deze voorwaarden moet, om geldig te zijn, schriftelijk zijn overeengekomen.

16.4 Een uitlating via e-mail is voldoende om te voldoen aan het vereiste dat iets schriftelijk dient te geschieden, ook indien de betreffende wederpartij kan worden geïdentificeerd als de verzender maar het een uitlating zonder elektronische handtekening betreft. Van de verzender van een e-mail zonder elektronische handtekening kan redelijkerwijs worden verwacht dat de verzender geen bezwaar heeft tegen de inhoud van de uitlating als zijnde waarheidsgetrouw en correct, en hij doet in geval van een rechtsgang afstand van het recht op het verweer dat het niet hij was die de uitlating ten aanzien van de inhoud op het in de uitlating vermelde tijdstip aan de in de uitlating vermelde geadresseerde deed.

§ 17 Forumkeuze

17.1 De Rechtbank Maastricht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Mercateo en de klant en geschillen die de geldigheid van een overeenkomst betreffen.

17.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.1, mag Mercateo in ieder arrondissement een procedure starten indien zij daartoe op grond van de wet gerechtigd is.

§ 18 Slotbepaling

18.1 Indien één bepaling van deze voorwaarden onverbindend is of mocht worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de niet-verbindende bepaling zal de wettelijke regeling van kracht worden, tenzij Mercateo en de klant de niet-verbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is.

18.2 Het in artikel 18.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een eventuele lacune. Mocht na het sluiten van de overeenkomst blijken dat iets niet geregeld is waarvoor partijen een bepaling overeengekomen zouden zijn indien zij zich vóór het sluiten van de overeenkomst van dat probleem bewust waren geweest, dan geldt het wettelijke voorschrift, tenzij partijen alsnog een bepaling overeenkomen die verbindend is.

Geldig sinds 21.02.2013

Printversie (PDF, 104 KB)

Vorige versie (geldig t/m 20.02.2013)