StarTech.com USB 2.0 Fax Modem, 56K Externe Hardware Dial Up V.92 Modem/Dongle/Adapter, Computer/Laptop Fax Modem, USB naar Telefoonaansluiting, USB Data Modem, Netwerk Fax/CMR/POS
StarTech.com USB 2.0 Fax Modem, 56K Externe Hardware Dial Up V.92 Modem/Dongle/Adapter, Computer/Laptop Fax Modem, USB naar Telefoonaansluiting, USB Data Modem, Netwerk Fax/CMR/POS
StarTech.com USB 2.0 Fax Modem, 56K Externe Hardware Dial Up V.92 Modem/Dongle/Adapter, Computer/Laptop Fax Modem, USB naar Telefoonaansluiting, USB Data Modem, Netwerk Fax/CMR/POS